Zgłoszenia

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora danej specjalności
  • złożenie karty zgłoszenia na kurs
  • złożenie wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu

PO ZDANYM EGZAMINIE KURSANT OTRZYMUJE

Książeczkę operatora oraz świadectwo ukończenia kursu, wystawione przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Wzór książeczki operatora stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
( Dz.U. 2001 poz. 1263 - w zakładce "do pobrania")